ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

ขอต้อนรับคุณสู่แพลตฟอร์ม (“เว็บไซต์”) ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ www.tanasan.shopping โปรดอ่านเงื่อนไขของการใช้ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียด ก่อนใช้เว็บไซต์นี้หรือเปิดบัญชีกับ www.tanasan.shopping (“บัญชี”)

เว็บไซต์ www.tanasan.shopping จัดทำโดย บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “เว็บไซต์” หรือ “www.tanasan.shopping”) “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) เว็บไซต์ (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยเว็บไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความ แท็ก เนื้อหา รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย www.tanasan.shopping

เพื่อผลประโยช์ของคุณเอง โปรดอ่าน “เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน” นี้ โดยละเอียด หากคุณได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นชอบต่อเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

เราคือใคร

เราคือ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0105558092580

มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียน ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ทำการภายใต้เว็บไซต์ www.tanasan.shopping

คำนิยาม ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
เว็บไซต์ หมายถึง www.tanasan.shopping
ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการ รวมถึงผู้ที่ส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้

การสมัครผู้ใช้บริการ

1. ) ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน มีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก www.tanasan.shopping ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้บริการ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าคุณมีบัญชีผู้ใช้บริการมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้บริการ รวมถึงคูปองต่าง ๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป
2. ) ในการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยเป็นปัจจุบันที่สุด
3. ) ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ) ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา ชื่อในการเข้าสู่ระบบ/รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่น ๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ
5. ) สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย คุณยอมรับว่า การใช้บริการใด ๆ บนแพลตฟอร์ม คุณได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ www.tanasan.shopping หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของคุณ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซต์
6. ) หากคุณใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อ www.tanasan.shopping หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใด ๆ ก็ตาม คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้ก่อต่อบุคคลอื่น ๆ
7. ) ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนผู้ใช้บริการภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากทางบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ หรือคุณไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือคุณไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ หรือคุณกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรายละเอียดสินค้า

1. ) ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ของรายละเอียดสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2. ) สีที่เห็นของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีความแตกต่างตามการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพและเนื้อหาดิจิทัลอื่น ๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ www.tanasan.shopping เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง คัดลอก การทำซ้ำ จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยวิธีอื่นใด ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของ www.tanasan.shopping เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางบริษัทฯ มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทฯ ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ผู้ใช้บริการเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จัดทำ Links ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎกติกามารยาทในการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้รวมถึงเว็บบอร์ดหน้าข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ) ทางบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ (ที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการอื่นแสดงความคิดเห็นขึ้นมา) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้น ๆ มีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็น

1. ) ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาทส่อเสียดคุกคามว่ากล่าวให้ร้ายแก่ผู้ใช้บริการคุณอื่น
2. ) การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
3. ) การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสไฟล์ที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติหรือซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ www.tanasan.shopping และ /หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม
4. ) ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ www.tanasan.shopping หรือบุคคลที่สาม
5. ) การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าอื่น

ราคาและรายละเอียดของสินค้า

1. ) www.tanasan.shopping จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของสินค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากเราพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้าซึ่งคุณได้สั่งซื้อเข้ามา ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็ว
2. ) www.tanasan.shopping พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของสินค้าที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากคุณไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดสินค้าไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง คุณสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนสินค้าของ www.tanasan.shopping
3. ) www.tanasan.shopping พยายามแสดงสีของสินค้า และรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของสินค้าจริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของสินค้ามีความแตกต่างจากความเป็นจริง
4. ) หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของสินค้า สีของสินค้า หรือ รายละเอียดของสินค้า กรุณาติดต่อทาง www.tanasan.shopping@tanasan.co.th หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ www.tanasan.shopping ที่เบอร์ 02 931 6399

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระเงิน

1. ) ผู้ใช้บริการต้องอ่านรายละเอียดของสินค้าด้วยความระมัดระวังและถี่ถ้วนก่อนสั่งซื้อสินค้า
2. ) ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ กรณีมีค่าธรรมเนียม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นเอง
    • ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีที่เรากำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ www.tanasan.shopping เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “แจ้งการชำระค่าสินค้า” เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก www.tanasan.shopping ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
    • ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินด้วยการชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า โดยที่ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ตัวแทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สั่งซื้อ
3. ) ทางบริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการในบางพฤติการณ์ เช่น เมื่อสินค้าที่มีคำสั่งซื้อจากผู้ใช้บริการหมดจากสต็อกสินค้า หรือแสดงราคาผิด โดยหากผู้ใช้บริการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งเต็มจำนวน แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของผู้ใช้บริการ
4. ) ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

การจัดส่ง

1. ) ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าให้บริการหรือบริหารจัดการโดย www.tanasan.shopping หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดย www.tanasan.shopping คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะจัดส่งสินค้าหลังได้รับการยืนยันการชำระเงินก่อน 10.00 น. และได้ตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยจะจัดส่งให้ผู้ซื้อในวันทำการถัดไป
2. ) www.tanasan.shopping จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ) เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งหมายเลขพัสดุ (Tracking No.) ให้ผู้ใช้บริการทราบทาง SMS หรือ E-mail
4. ) ระยะเวลาการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการจัดส่งเป็นระยะเวลาประมาณการ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งของผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่งที่ผู้ใช้บริการเลือกได้ แต่หากมีความล่าช้าเกินกว่า 7 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ยินดีเป็นผู้ติดตามกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าแทนผู้ใช้บริการ
5. ) ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

คุ้กกี้ ความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.tanasan.shopping เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า www.tanasan.shopping เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์

1. ) คุณอนุญาต ยอมรับ และยินยอมให้ www.tanasan.shopping และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา
2. ) www.tanasan.shopping อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของ www.tanasan.shopping คุณยอมรับว่า เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ รวมถึงค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ
3. ) www.tanasan.shopping ยืนยันว่าจะปกป้องข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก www.tanasan.shopping เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน และจะร้องขอข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและส่งสินค้าเท่านั้น อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในคลังข้อมูลของ www.tanasan.shopping ด้วยความปลอดภัย
4. ) www.tanasan.shopping สามารถใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อการส่งข่าว คูปองส่วนลด และข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของ www.tanasan.shopping
5. ) www.tanasan.shopping สงวนสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าในบางกรณี เพื่อยืนยันบัญชีของคุณ
6. ) คุณยินยอมและยอมรับให้ สิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ www.tanasan.shopping และของคุณร่วมกัน โดย www.tanasan.shopping สามารถใช้งานได้ และแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่น ๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ www.tanasan.shopping หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคุณและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย

ข้อกำหนดอื่น ๆ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

อัพเดตล่าสุด 27 สิงหาคม 2562