นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า ของ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (Tanasan.shopping)

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจและให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทาง www.tanasan.shopping ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอทำการแจ้งนโยบายในการเปลี่ยนคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1.  ) ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น)
2. ) ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าโดยประมาณ 7 วัน เพื่อตอบสอบสภาพสินค้าและข้อกำหนดในการคืนสินค้าอื่นๆ
3. ) หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าจะทำการแจ้งกลับลูกค้าผ่านทางอีเมลล์หรือเบอร์ติดต่อที่ได้แจ้งเอาไว้ เพื่อแจ้งถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการตรวจสอบและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนลูกค้า ผ่านทางเลขที่บัญชีของลูกค้าภายในระยะเวลา 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าที่ยังไม่ได้ใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีสภาพสมบูรณ์

1. หากได้รับสินค้าผิดจากที่สั่งซื้อ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม (บรรจุภัณฑ์ของสินค้าปิดสนิทและยังไม่ได้เปิดใช้)
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

2. สินค้าที่จะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ไม่ผ่านการใช้งาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อย มีอุปกรณ์เสริมที่แถมไปครบถ้วน

3. หากต้องการเปลี่ยน/คืน โปรดแจ้งรายละเอียด พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการส่งคืน ภายใน 3 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้า มาที่ E-mail : www.tanasan.shopping@tanasan.co.th เมื่อเราได้รับคำร้องของผู้ใช้บริการ เราจะติดต่อกลับหาผู้ใช้บริการโดยเร็วที่สุด

4. หลังจากได้รับการอนุมัติเปลี่ยน/คืนสินค้าจากบริษัทฯ โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น พร้อมถ่ายรูปสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมส่ง ก่อนจัดส่งกลับมายังบริษัทฯ กรุณาส่งคืนสินค้าที่เกิดปัญหา พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน(ฉบับจริง) และของสมนาคุณมาที่บริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

5. โปรดระบุ “สินค้าเปลี่ยน/คืน” ที่มุมขวามือของกล่อง
ส่งมาที่ : บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด (Tanasan.shopping)
429/50 ถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

6. เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการตามข้อ 1 – 5 แล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงิน (ตามเงื่อนไขการคืนเงิน) หรือจัดส่งสินค้าใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า ของสมนาคุณ อุปกรณ์อื่น ๆ และเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้ใช้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

• กรณีจัดส่งจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่เกิน 150 บาท / รายการสั่งซื้อ
• กรณีจัดส่งจากพื้นที่ต่างจัดหวัด ทั่วประเทศ ไม่เกิน 300 บาท / รายการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้า
• กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกรายการสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อ บริษัทฯ จะแจ้ง void เงินคืนให้แก่ลูกค้า หากเลยระยะเวลาการ void คืน บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทางธนาคาร เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ
กรณีขอคืนสินค้า-เงินคืนหลังได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน
• กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, ผ่อนชำระ บริษัทฯ จะประสานงานกับทางธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อทำเรื่องคืนวงเงินไปยังบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้า โดยระยะเวลาเป็นไปตามธนาคารเจ้าของบัตรกำหนด • กรณีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์, เก็บเงินปลายทาง และช่องทางอื่น ๆ บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้
• สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.tanasan.shopping หรือ บริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด
• บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ได้ทำการเปิดหรือใช้งานแล้ว
• สินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
• สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนคืน อันเนื่องจากไม่เข้ากับรสนิยม หรือความไม่พอใจของลูกค้าเป็นอันส่วนตัว แต่มิได้การจากความเสียหายในด้านอื่น ๆ
• ผู้ใช้บริการไม่นำส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ของสมนาคุณ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ กลับมายังบริษัทฯ
• สินค้าที่เสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของผู้ใช้บริการ
• ผู้ใช้บริการไม่ได้ยื่นคำร้อง และแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้า
• ผู้ใช้บริการไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

ข้อกำหนดอื่น ๆ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไขข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
อัพเดตล่าสุด 9 มกราคม 2563